fundacja-pociechom-logo-kolor

+48 537 24 26 28
+48 530 90 80 90
+48 22 870 28 28

wydarzenia@pociechom.org.pl

Wybrzeże Puckie 2, Warszawa

„Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

„Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Fundacja Pociechom zaprasza do skorzystania z usług opiekiwytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024”.  

My zapewniamy bezpłatną, profesjonalną opiekę Waszym Pociechom, a Wy możecie odetchnąć lub zająć się swoimi sprawami. Chcemy wesprzeć Was, rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością, którzy na co dzień nie mają zbyt wiele czasu dla siebie. 

W ramach programu możemy Wam zapewnić do 240 godzin opieki wytchnieniowej w formie dziennej i do 14 dni w formie całodobowej. Oba rodzaje opieki wytchnieniowej są bezpłatne

Usługi świadczone będą w okresie realizacji programu, tj. od 01 stycznia 2024 do 31 października 2024 roku. 

Kto może skorzystać z opieki wytchnieniowej?: 

  • Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Warunkiem skorzystania z usługi opieki wytchnieniowej jest zamieszkiwanie członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z dzieckiem z niepełnosprawnością, które wymaga stałej opieki  w zakresie życia codziennego.
  • Aktywność zawodowa nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej. 
  • Program jest skierowany głównie do osób zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy, chociaż możliwy jest również udział uczestników z gmin ościennych.
  • Fundacja w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością, które stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej.
  • Fundacja, przyznając usługi opieki wytchnieniowej, uwzględnia stan zdrowia i sytuację życiową uczestników projektu oraz pozostających pod ich opieką dzieci z niepełnosprawnościami.  

Zgłoszenia:

Zgłoszenia Uczestników do Programu są przyjmowane osobiście, telefonicznie, listownie, za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024. 

Do Karty zgłoszenia należy obligatoryjnie dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka. 

Przed złożeniem dokumentów, prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Fundacji pod numerem (22) 870 28 28 lub +48 537 24 26 28. 

Karta zgłoszenia 

Warunkiem skorzystania z programu będzie podpisanie klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 

Link, pod którym można się zapoznać z klauzulą informacyjną.


Projekt dofinansowany z Państwowych Funduszy Celowych – Fundusz Solidarnościowy, na podstawie umowy nr 61/OW/NGO/2024, z dnia 27.03.2024 

Całkowita wartość projektu: 812 570,00 zł 

Kwota dofinansowania: 812 570,00 zł 

Skip to content