+48 537 24 26 28
+48 530 90 80 90
+48 22 870 28 28

wydarzenia@pociechom.org.pl

Wybrzeże Puckie 2, Warszawa

Pomóżmy naszym pociechom

Pomóżmy naszym Pociechom

Projekt zakończony

Nowy projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Będzie on dotyczył świadczenia usług opiekuńczych, terapeutycznych, specjalistycznych usług opiekuńczych, i innych im towarzyszących usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, w tym min. 50% z zaburzeniami psychicznymi, ich opiekunów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Fundacja Pociechom świadczy pomoc na swoim terenie, na terenie świetlicy oraz w szczególnych przypadkach w miejscu zamieszkania beneficjenta. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci, szkoleń i warsztatów dla opiekunów, a także świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz poradnictwo psychologiczne. Działania są realizowane w ramach tzw. opieki wytchnieniowej dla opiekunów, jak również jako usługa społeczna m.in. zakładająca wsparcie opiekuńcze dla dzieci. Stworzyliśmy bezpieczne miejsce kompleksowego specjalistycznego wsparcia dla dzieci i ich rodzin – Ośrodek Rozwoju Samodzielności Pociech przy ul. Wybrzeże Puckie 2. Miejsce to jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania dzieci i rodziców, którzy muszą jeździć od specjalisty do specjalisty w celu skorzystania ze wsparcia, w różne dni tygodnia w oddalone od siebie miejsca.

1. Zajęcia dla dzieci.

Dzieci uczestniczą w zajęciach indywidualnych: hipoterapii, terapii ręki, terapii psychologicznej, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej. A także w zajęciach grupowych: alpakoterapii, treningu umiejętności społecznych, treningu zastępowania agresji, muzykoterapii, warsztatach komputerowych, warsztatach przyrodniczych, zajęciach integracyjnych i rekreacyjnych. Zajęcia weekendowe odbywają się w godzinach przedpołudniowych. Dzieci w tym czasie mają zagwarantowanego opiekuna, który dba o bezpieczeństwo, potrzeby higieniczne i żywieniowe.

2. Usługi opiekuńcze oraz usługi asystenckie w miejscu zamieszkania.

W ramach zadania świadczone są usługi opiekuńcze, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Usługi te są zarówno wsparciem dla dzieci, jak i ich opiekunów.  Mogą oni odpocząć od opieki nad dzieckiem i w tym czasie np. wziąć udział w życiu społecznym lub zawodowym. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb, opiekunowie świadczą usługi w postaci pomocy w ubieraniu się, spożywaniu posiłków i opiece higienicznej. Są również świadczone usługi asystenckie. Dzieci mogą skorzystać ze wsparcia AOON (Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością). Celem jest wzrost samodzielności i pewności siebie dzieci, umożliwienie rodzicom realizacji ich planów podczas gdy dzieci są pod opieką AOON. Fundacja chce w ten sposób promować ideę korzystania ze wsparcia AOON przez niepełnosprawne osoby, w tym dzieci. Ważne jest pokazywanie że mogą sobie poradzić w lokalnej społeczności bez opieki, a jedynie z asystenturą AOON.

3. Wsparcie opiekunów w formie szkoleń i poradnictwa psychologicznego.

Celem szkoleń jest podniesienie wiedzy i rozwijanie umiejętności związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Są to szkolenia z zakresu: pierwszej pomocy, rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością fizyczną, umysłową i zaburzeniami psychicznymi. Jak również wspieranie samodzielnych zachowań dziecka niepełnosprawnego, problemy wychowawcze, agresja i seksualność dziecka niepełnosprawnego. Fundacja planuje także wesprzeć opiekunów organizując dla nich warsztaty dotyczące godzenia życia rodzinnego z życiem społecznym, zawodowym i edukacją. W ramach nowego projektu opieką jest objętych 40 dzieci i 20 opiekunów.

Warunkiem uczestnictwa dzieci w zajęciach terapeutycznych jest udział rodziców w bloku zajęć specjalnie dla nich przygotowanym.

Kryteria podstawowe:

  • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem
  • Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku 3-17 lat mieszkające w Warszawie

Kryteria dodatkowe:

  • Rodziny, u których dochód nie przekracza 150% kryt. dochodowego (na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej
  • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020
  • Dzieci z zaburzeniami psychicznymi

Aby zapisać się na listę rezerwową, prosimy o kontakt z biurem Fundacji:

+48 530 304 070

osobiście lub pocztą na adres:

Fundacja Pociechom
ul. Wybrzeże Puckie 2
03-301 Warszawa

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 530 30 40 70 lub osobistego w biurze Fundacji.

Całkowita wartość projektu: 2 087 892,00 PLN
Kwota dofinansowana: 1 936 401,00 PLN

Skip to content