+48 537 24 26 28
+48 530 90 80 90
+48 22 870 28 28

wydarzenia@pociechom.org.pl

Wybrzeże Puckie 2, Warszawa

Pomóżmy naszym pociechom

Pomóżmy naszym Pociechom

Zakończenie realizacji projektu „Pomóżmy naszym pociechom - usługi społeczne dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin”

Informujemy, że z dniem 31 maja 2022 r. zakończyliśmy realizację projektu pn.: „Pomóżmy naszym pociechom – usługi społeczne dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin” nr projektu  RPMA.09.02.01-14-C760/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W okresie udzielania świadczeń w projekcie tj. od 01 grudnia 2019 r. do 31 maja 2022 r. wsparciem objęliśmy 40 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym udzielając im wsparcia w formie specjalistycznych usług terapeutycznych, asystenckich i opiekuńczych oraz specjalistycznego poradnictwa.

 

Pragniemy poinformować, że pomimo zakończenia realizacji projektu w dalszym ciągu przyjmujemy podopiecznych i co najmniej w okresie  trwałości projektu, deklarujemy gotowość do świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas. 

Od dnia 01 czerwca 2022 r. korzystanie z przedmiotowych usług  jest odpłatne, gdyż wraz ze zrealizowaniem Projektu zakończyła się możliwość finansowania usług opiekuńczych dla podopiecznych ze środków publicznych.

 

Specjalistyczne usługi:

– pobyt dzienny na terenie ośrodka w umówionych godzinach  (5 godzin) – 400 zł 

– usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 60.00 zł za godzinę

– usługi asystenckie – 60 zł za godzinę

– psycholog – 150 zł za godzinę

– pedagog specjalny – 150 zł za godzinę

– poradnictwo prawne – 200 zł za godzinę

– pracownik socjalny – 70 zł za godzinę

– inne formy wsparcia – do uzgodnienia

 

liczba dostępnych miejsc: 18

 

Osoby zainteresowane odpłatnym pobytem zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem  530 304 070.

O projekcie

Nowy projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Będzie on dotyczył świadczenia usług opiekuńczych, terapeutycznych, specjalistycznych usług opiekuńczych, i innych im towarzyszących usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, w tym min. 50% z zaburzeniami psychicznymi, ich opiekunów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Fundacja Pociechom świadczy pomoc na swoim terenie, na terenie świetlicy oraz w szczególnych przypadkach w miejscu zamieszkania beneficjenta. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci, szkoleń i warsztatów dla opiekunów, a także świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz poradnictwo psychologiczne. Działania są realizowane w ramach tzw. opieki wytchnieniowej dla opiekunów, jak również jako usługa społeczna m.in. zakładająca wsparcie opiekuńcze dla dzieci. Stworzyliśmy bezpieczne miejsce kompleksowego specjalistycznego wsparcia dla dzieci i ich rodzin – Ośrodek Rozwoju Samodzielności Pociech przy ul. Wybrzeże Puckie 2. Miejsce to jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania dzieci i rodziców, którzy muszą jeździć od specjalisty do specjalisty w celu skorzystania ze wsparcia, w różne dni tygodnia w oddalone od siebie miejsca.

1. Zajęcia dla dzieci.

Dzieci uczestniczą w zajęciach indywidualnych: hipoterapii, terapii ręki, terapii psychologicznej, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej. A także w zajęciach grupowych: alpakoterapii, treningu umiejętności społecznych, treningu zastępowania agresji, muzykoterapii, warsztatach komputerowych, warsztatach przyrodniczych, zajęciach integracyjnych i rekreacyjnych. Zajęcia weekendowe odbywają się w godzinach przedpołudniowych. Dzieci w tym czasie mają zagwarantowanego opiekuna, który dba o bezpieczeństwo, potrzeby higieniczne i żywieniowe.

2. Usługi opiekuńcze oraz usługi asystenckie w miejscu zamieszkania.

W ramach zadania świadczone są usługi opiekuńcze, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Usługi te są zarówno wsparciem dla dzieci, jak i ich opiekunów.  Mogą oni odpocząć od opieki nad dzieckiem i w tym czasie np. wziąć udział w życiu społecznym lub zawodowym. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb, opiekunowie świadczą usługi w postaci pomocy w ubieraniu się, spożywaniu posiłków i opiece higienicznej. Są również świadczone usługi asystenckie. Dzieci mogą skorzystać ze wsparcia AOON (Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością). Celem jest wzrost samodzielności i pewności siebie dzieci, umożliwienie rodzicom realizacji ich planów podczas gdy dzieci są pod opieką AOON. Fundacja chce w ten sposób promować ideę korzystania ze wsparcia AOON przez niepełnosprawne osoby, w tym dzieci. Ważne jest pokazywanie że mogą sobie poradzić w lokalnej społeczności bez opieki, a jedynie z asystenturą AOON.

3. Wsparcie opiekunów w formie szkoleń i poradnictwa psychologicznego.

Celem szkoleń jest podniesienie wiedzy i rozwijanie umiejętności związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Są to szkolenia z zakresu: pierwszej pomocy, rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością fizyczną, umysłową i zaburzeniami psychicznymi. Jak również wspieranie samodzielnych zachowań dziecka niepełnosprawnego, problemy wychowawcze, agresja i seksualność dziecka niepełnosprawnego. Fundacja planuje także wesprzeć opiekunów organizując dla nich warsztaty dotyczące godzenia życia rodzinnego z życiem społecznym, zawodowym i edukacją. W ramach nowego projektu opieką jest objętych 40 dzieci i 20 opiekunów.

Warunkiem uczestnictwa dzieci w zajęciach terapeutycznych jest udział rodziców w bloku zajęć specjalnie dla nich przygotowanym.

Kryteria podstawowe:

  • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem
  • Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku 3-17 lat mieszkające w Warszawie

Kryteria dodatkowe:

  • Rodziny, u których dochód nie przekracza 150% kryt. dochodowego (na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej
  • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020
  • Dzieci z zaburzeniami psychicznymi

Aby zapisać się na listę rezerwową, prosimy o kontakt z biurem Fundacji:

+48 530 304 070

osobiście lub pocztą na adres:

Fundacja Pociechom
ul. Wybrzeże Puckie 2
03-301 Warszawa

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 530 30 40 70 lub osobistego w biurze Fundacji.

Całkowita wartość projektu: 2 087 892,00 PLN
Kwota dofinansowana: 1 936 401,00 PLN

Skip to content