fundacja-pociechom-logo-kolor

+48 537 24 26 28
+48 530 90 80 90
+48 22 870 28 28

wydarzenia@pociechom.org.pl

Wybrzeże Puckie 2, Warszawa

Projekt zakończony

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2022 

Fundacja Pociechom zaprasza opiekunów niepełnosprawnych dzieci do lat 16 do skorzystania z opieki wytchnieniowej. My zapewniamy bezpłatną, profesjonalną opiekę Waszym Pociechom, a Wy możecie odetchnąć lub zająć się swoimi sprawami.

Oferując opiekę wytchnieniową chcemy wesprzeć Was, rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci, którzy na co dzień nie mają zbyt wiele czasu dla siebie. Usługi opieki wytchnieniowej oferowane w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” są bezpłatne.

W ramach programu możemy Wam zapewnić do 240 godzin opieki wytchnieniowej w formie dziennej i do 14 dni w formie całodobowej.

Kto może skorzystać z opieki wytchnieniowej?:

1. Warunkiem skorzystania z usługi opieki wytchnieniowej jest zamieszkiwanie członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowanie całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.
2. Oferta jest skierowana głównie do osób zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy, chociaż możliwy jest również udział uczestników z gmin ościennych.
3. Decyzja o przyznaniu opieki wytchnieniowej podejmowana będzie na podstawie analizy stanu samodzielności (według skali FIM) i sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej oraz członków ich rodzin lub opiekunów. W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, które:
a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia (dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
4. Zgłoszenia Uczestników do Programu będą przyjmowane osobiście, telefonicznie, listownie, za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2022
Do Karty zgłoszenia należy obligatoryjnie dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Link do pobrania karty TUTAJ.

Warunkiem skorzystania z programu będzie podpisanie klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”.

Link pod, którym można się zapoznać z klauzulą informacyjną TUTAJ.

6. Termin realizacji opieki wytchnieniowej: 01.01.2022 – 31.12.2022.

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

Całkowita wartość projektu: 1 269 180 PLN
Kwota dofinansowana: 1 269 180 PLN

fundacja pociechom wolontariusze

Zapisz się do naszego Newslettera

Bądź z nami na bieżąco. Dowiedz się o najnowszych wydarzeniach, imprezach organizowanych przez naszą Fundację i innych ciekawych informacjach.
Skip to content