fundacja-pociechom-logo-kolor

+48 537 24 26 28
+48 530 90 80 90
+48 22 870 28 28

wydarzenia@pociechom.org.pl

Wybrzeże Puckie 2, Warszawa

STATUT

I. Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pomocy dzieciom pod nazwą FUNDACJA POCIECHOM zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym w Kancelarii Notariusza Elżbiety Barej-Magiery
w Warszawie w jej Kancelarii przy ul. Krakowskie Przedmieście 4/6 za Repertorium A nr 2698/1997 w dniu 1 września 1997 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 ze zmianami) – zwaną dalej „Ustawą”, niniejszego Statutu – zwanego dalej „Statutem” oraz innych powszechnie obowiązujących ustaw.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.

§4

Siedzibą fundacji jest m.st. Warszawa.

§5

 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, a także przystępować do innych fundacji oraz do spółek.

§6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

II. Cel Fundacji

§7

Celem Fundacji jest:

 1. organizowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży cierpiących na wrodzone
  i pourazowe wady narządów ruchu, narządów wewnętrznych i choroby psychiczne,
 2. finansowanie i organizowanie zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego dla osób wymienionych w ust. 1,
 3. finansowanie i organizowanie sportu, rekreacji i wypoczynku dla osób wymienionych w ust. 1,
 4. zapobieganie następstwom zdrowotnym spowodowanym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego u dzieci i młodzieży cierpiących na wrodzone i pourazowe wady narządów ruchu, narządów wewnętrznych i choroby psychiczne.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego:

a) prowadzenie banku danych i upowszechnianie zgromadzonych w nim informacji dotyczących możliwości leczenia, rehabilitacji i wypoczynku osób wymienionych
w 7 ust. 1. Statutu,

b) udzielanie informacji dotyczących form i zasad uczestnictwa w leczeniu, rehabilitacji i wypoczynku osób wymienionych w 7 ust. 1. Statutu,

c) współpracowanie z producentami w zakresie propagowania nowoczesnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz udzielanie pomocy w jego upowszechnianiu i na zasadach wymiany doświadczeń i publikacji,

d) organizowanie wypoczynku i imprez okolicznościowych oraz pomoc rzeczowa dla osób wymienionych w 7 ust. 1. Statutu,

e) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób wymienionych w 7 ust. 1. Statutu,

f) w zakresie dozwolonym prawem organizowanie szkoleń dla rodziców
i opiekunów prawnych osób wymienionych w 7 ust. 1. Statutu,

g) udzielanie pomocy finansowej osobom wymienionym w 7 ust. 1. Statutu
w formie darowizn i nieoprocentowanych pożyczek,

h) wspieranie innych osób fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,

i) współpracowanie z organizacjami i środowiskami ekologicznymi na rzecz poprawy środowiska jako profilaktyki zdrowotnej, w zakresie zazieleniania kraju i nasadzeń w miastach,

j) organizowanie szkoleń i wykładów w zakresie ochrony środowiska,

k) rozpowszechnianie, w formie broszur i folderów, publikacji i informacji dotyczących ochrony środowiska jak również danych o konsekwencjach wynikających z zanieczyszczenia środowiska,

l) organizowanie terapii zajęciowej (np. hipoterapii) dla osób opisanych w 7
ust. 1. Statutu,

m) tworzenie infrastruktury rehabilitacyjnej poprzez stworzenie warunków do ćwiczeń fizycznych związanych z terapią zajęciową dla osób wymienionych w 7 ust. 1. Statutu.

 1. Działalność odpłatną pożytku publicznego:

a) prowadzenie banku danych i upowszechnianie zgromadzonych w nim informacji dotyczących możliwości leczenia, rehabilitacji i wypoczynku dla innych osób niż wymienione w 7 ust. 1. Statutu,

b) udzielanie informacji dotyczących form i zasad uczestnictwa w leczeniu, rehabilitacji i wypoczynku dla innych osób niż wymienione w 7 ust. 1. Statutu,

c) organizowanie wypoczynku i imprez okolicznościowych dla innych osób niż wymienione w 7 ust. 1. Statutu,

d) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla innych osób niż wymienione w 7 ust. 1. Statutu,

e) w zakresie dozwolonym prawem organizowanie szkoleń dla rodziców
i opiekunów prawnych innych osób niż wymienione w 7 ust. 1. Statutu,

f) organizowanie szkoleń i wykładów dla innych osób niż wymienione w 7 ust. 1. Statutu,

g) organizowanie terapii zajęciowej (np. hipoterapii) dla innych osób niż wymienione w 7 ust. 1. Statutu,

h) tworzenie infrastruktury rehabilitacyjnej poprzez stworzenie warunków do ćwiczeń fizycznych związanych z terapią zajęciową dla innych osób niż wymienione w 7 ust. 1. Statutu,

i) prowadzenie zajęć wypoczynkowych, sportowych, turystycznych i odnowy biologicznej poprzez organizowanie turnusów i zajęć w tym zakresie.

III. Majątek i dochody Fundacji

§9

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 1000 PLN (jeden tysiąc złotych) stanowiący fundusz założycielski oraz wkład niepieniężny w postaci dwóch trenażerów do treningu siłowego, rehabilitacji i rekreacji o wartości 4000 PLN (cztery tysiące złotych) łącznie, przeznaczony na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

§10

Dochodami Fundacji są:

 1. dochody ze zbiórek w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych,
 2. dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, w tym między innymi fundraising;
 3. prawa majątkowe, dochody i pożytki z praw majątkowych przekazywanych Fundacji,
 4. dochody z działalności gospodarczej Fundacji,
 5. dochody z papierów wartościowych nabytych na giełdach i rynku wtórnym,
 6. odsetki bankowe.

§11

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz fundacji darowizny jednorazowej lub łącznej w wysokości 50.000,- zł (słownie złotych polskich: pięćdziesiąt tysięcy) mogą uzyskać, o ile wyrażą pisemne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

§12

 1. Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wtedy, gdy aktywa spadku przewyższają długi spadkowe.

§13

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub jej pracowników oraz osób,
  z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „Osobami Bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV Działalność gospodarcza

§14

W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§15

Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:

 1. organizowanie wystaw i promocji produktów i usług pochodzenia krajowego
  i zagranicznego (Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
 2. przygotowywanie i wykonywanie projektów graficznych o charakterze reklamowym (Działalność agencji reklamowych);
 3. prowadzenie salonów fryzjerskich (Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne);
 4. prowadzenie agencji ochrony mienia i dozoru parkingów (Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa);
 5. świadczenie usług w zakresie marketingu i konsultingu, w szczególności utworzenie własnych sieci dystrybucyjnych (Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania);
 6. produkcja sprzętu sportowo-rekreacyjnego (Produkcja sprzętu sportowego);
 7. świadczenie usług przedstawicielskich na rzecz podmiotów krajowych
  i zagranicznych (Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana);
 8. organizowanie odpłatnych kursów szkoleniowych dla innych osób niż wymienione w 7 ust. 1. Statutu (Pozaszkolne formy edukacji);
 9. organizowanie odpłatnych kursów szkoleniowych (np. instruktorskich, trenerskich) uprawniających do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, sportowych
  i turystycznych dla innych osób niż wymienione w 7 ust. 1. Statutu (Pozaszkolne formy edukacji);
 10. prowadzenie usług turystycznych dla innych osób niż wymienione w 7 ust. 1. Statutu (działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane);
 11. prowadzenie usług agroturystycznych i wypoczynkowych dla innych osób niż wymienione w 7 ust. 1. Statutu (zakwaterowanie);
 12. prowadzenie usług sportowych dla innych osób niż wymienione w 7 ust. 1. Statutu (działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna);
 13. prowadzenie usług odnowy biologicznej dla innych osób niż wymienione w 7 ust. 1. Statutu (Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej);
 14. działalność usługowa związana z wyżywieniem;
 15. badania i analizy techniczne;
 16. działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;
 17. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
  z gospodarką odpadami;
 18. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
 19. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
 20. roboty budowlane specjalistyczne.

§16

 1. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji jej celów statutowych
  i nie może być przeznaczony do podziału między fundatora, członków jej władz, jej pracowników oraz ich Osób Bliskich. Zakaz ten nie dotyczy przeznaczenia tego dochodu na wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz Fundacji (w tym dla członków jej władz i jej pracowników).
 2. Działalność gospodarcza wymagająca szczególnych zezwoleń zostanie rozpoczęta po ich uzyskaniu.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 4. Zarząd Fundacji powołuje, spośród swoich członków lub spoza swojego grona, dyrektora zakładu Fundacji lub skład zarządu spółki powołanej przez Fundację.

§17

Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego lub przystępować do innych spółek. Przedmiot działalności tych spółek może być dowolnie określony, co oznacza, iż nie musi się ograniczać do przedmiotu działalności określonego w §15.

§18

Wszelkie decyzje dotyczące zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia oraz decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, a w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki – Zarząd spółki na podstawie uchwały Rady Nadzorczej spółki, która składa się z członków Zarządu Fundacji lub osób przez Zarząd Fundacji wskazanych.

V Organy Fundacji

§19

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, dalej zwana Radą,
 2. Zarząd Fundacji, dalej zwany Zarządem.

Rada Fundacji

§20

 1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
 2. Rada jest powoływana na okres jednego roku i składa się z dwóch do pięciu członków wybieranych przez Fundatora. Kadencja Członka Rady może być odnawiana. Przewodniczącego Rady wybiera Fundator spośród jej członków.
 3. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 4. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Członka Zarządu lub Fundatora.
 5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady, Członka Zarządu lub Fundatora dla rozpatrzenia spawy
  o szczególnym charakterze.
 6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady powinno być zwołane nie później niż w terminie
  14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia wniosku.
 7. Każdy z Członków Rady dysponuje jednym głosem.
 8. Na Posiedzenia Rady zapraszany jest Prezes Zarządu, który ma prawo przysłuchiwać się obradom oraz jeżeli zostanie o to poproszony, może składać wyjaśnienia dotyczące bieżącej działalności Fundacji. Prezes Zarządu nie bierze udziału w głosowaniach Rady.
 9. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
 10. Członkowie Rady nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać
  w podległości służbowej, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu
  z Członkami Zarządu.
 11. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 12. Członek Rady z tytułu pełnienia swoich funkcji w tym organie może otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 13. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 14. śmierci;
 15. złożenia rezygnacji;
 16. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 17. lub odwołania przez Fundatora.
 18. W razie śmierci Fundatora i nie pozostawienia przez niego spadkobierców, nowi Członkowie Rady są powoływani przez Radę jednomyślnie, przy obecności wszystkich członków Rady.
 19. W razie śmierci Fundatora i nie pozostawienia przez niego spadkobierców, odwołania Członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady po wysłuchaniu opinii wszystkich Członków Rady. Odwołanie takie może mieć miejsce jedynie
  w przypadku niewywiązywania się przez Członka Rady Fundacji z obowiązków nałożonych zapisami niniejszego statutu lub działania na szkodę Fundacji.
 20. Zakres i sposób działania Rady, a także tryb odwołania Członka Rady Fundacji określa uchwalony przez nią regulamin.

§21

Do zadań Rady należy:

 1. Uchwalanie kierunków i form działalności Fundacji;
 2. Uchwalanie bieżących planów działalności Fundacji;
 3. Badanie bilansów i rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji i składanie do Fundatora wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia Zarządowi absolutorium;
 4. Badanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz innych zasobów majątkowych Fundacji;
 5. Przedstawianie do akceptacji Fundatorowi projektów uchwał o likwidacji Fundacji
  i przeznaczenia jej majątku, a po śmierci Fundatora (bądź jego spadkobierców) podejmowanie uchwały w tym zakresie;
 6. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji;
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Fundacją, a Członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Fundacji przy tych czynnościach, do reprezentowania Fundacji wystarczy dwóch Członków Rady Fundacji działających łącznie, albo jeden Członek Rady umocowany do dokonania tej czynności uchwałą Rady lub pełnomocnik powołany przez Radę;
 8. Zatwierdzanie systemu wynagradzania Zarządu i likwidatora Fundacji;
 9. Propagowanie celów, dla których powstała Fundacja.

Zarząd

§22

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a także odpowiada za realizację jej celów statutowych.

§23

 1. Zarząd składa się z jednej lub większej liczby osób, w tym Prezesa, powołanych przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.
 2. W przypadku wieloosobowego składu Zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
 5. złożenia pisemnej rezygnacji Radzie,
 6. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 7. śmierci Członka Zarządu.
 8. Zarząd może powołać ciało doradcze – Zespół Programowy, którego szczegółowy tryb pracy określi sam Zespół Programowy w Regulaminie Zespołu Programowego, który musi być zatwierdzony przez Zarząd.
 9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 10. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację pocztą elektroniczna do wszystkich członków Zarządu na 3 dni przed datą planowanego spotkania;
 11. Na posiedzeniach Zarządu decyzje zapadają zwykłą większością głosów,
  a w przypadku równego rozłożenia głosów – decyduje głos Prezesa Zarządu.

§24

Szczegółowy tryb pracy Zarządu oraz warunki zawieszenia Członka Zarządu
w wykonywaniu jego funkcji określa regulamin Zarządu.

§25

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji:
 3. uchwalanie rocznych planów działalności Fundacji,
 4. określanie warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji oraz jej nadzór,
 5. podejmowanie decyzji w zakresie zakładania spółek prawa handlowego lub przystępowania do takich spółek celem prowadzenia działalności gospodarczej,
 6. ustalanie warunków połączenia się z inną Fundacją,
 7. zatrudnianie pracowników Fundacji,
 8. uchwalanie systemu wynagradzania pracowników Fundacji.
 9. Zarząd obowiązany jest przestrzegać woli Fundatora.

VI Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§26

 1. Fundacja ulega rozwiązaniu i likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o otwarciu likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Prezesa Zarządu lub Fundatora.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatorów.

 

VII. Zmiany statutu Fundacji

§27

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

§28

 1. W razie śmierci Fundatora lub w sytuacji, gdy Fundator nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków przez okres sześciu miesięcy lub dłużej, w jego prawa
  i obowiązki wstępują jego spadkobiercy testamentowi lub ustawowi (w zależności, czy Fundator ustanowi spadkobierców testamentem, czy też nie), lub docelowi spadkobiercy.
 2. Od chwili wstąpienia przez spadkobierców w prawa i obowiązki Fundatora, stosuje się do nich zapisy niniejszego Statutu dotyczące Fundatora.

§29

Utrata ważności jednego z postanowień niniejszego Statutu, nie wpływa na ważność jego pozostałych postanowień, które nadal obowiązują póki zachowane jest pierwotne zamierzenie Fundatora.

Zapisz się do naszego Newslettera

Bądź z nami na bieżąco. Dowiedz się o najnowszych wydarzeniach, imprezach organizowanych przez naszą Fundację i innych ciekawych informacjach.
Skip to content